Rychlý kontakt: +420 776 750 353

Reklamační řád

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) bude vyřízeno v souladu s reklamačním řádem prodávajícího a právním řádem platným v ČR, zejména v souladu s § 13 a § 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu.

Reklamace zboží zakoupeného do 31.12.2013 včetně se řídí zákonem č. 40/1964 Sb, občanský zákoník, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a reklamačním řádem platným do 31.12.2013.

Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad – fakturu se všemi náležitostmi účetního dokladu a dalšími potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění (název zboží, datum, cena, množství, číslo objednávky.

 

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 •  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 •  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 •  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 •  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 •  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Výše uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

Práva z vadného plnění a záruční doba

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, ode dne převzetí zboží. Odpovědnost prodávajícího za tyto vady se použije pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí dle předcházejících ustanovení. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo dle své volby na odstranění vady dodáním nové věci bez vady či dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, nebo nesdělí-li kupující při oznámení vady, která je považována za podstatné porušení smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, která je považováno za podstatné porušení smlouvy, jaké právo dle výše uvedeného ustanovení si zvolil, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě opakovaného výskytu vad po opravě nebo v případě většího počtu vad má kupující dle své volby též právo na dodání nové věci, výměnu součásti nebo právo od smlouvy odstoupit.

 

Záruční podmínky

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla. Kupující je oprávněn vadné zboží na reklamaci též zaslat přepravní službou na adresu provozovny. Zásilku je třeba viditelně označit textem „REKLAMACE” a musí obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo.). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).

Kupující je v případě doručení zboží přepravcem povinen provést kontrolu stavu zásilky za přítomnosti přepravce (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a v případě zjištění poškození zásilky reklamovat vadu přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:info@klenoty-kamenice.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem nebo poštou prodávajícímu. Na základě dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nelze shledat rozpor s kupní smlouvou.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, případně jiným věrohodným způsobem, a pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné číslo objednávky.

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 •  neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením;
 •  běžným opotřebením způsobeným obvyklým užíváním výrobku;
 •  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností či vlhkostí, pokud jsou dané podmínky výrobcem určeny;
 •  v případě, že zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami;
 •  v případě, že se jedná o vadu, kterou kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy;
 •  v případě, že zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zjistí-li prodávající, že vada odpovídá výše uvedenému ustanovení, bude reklamace zamítnuta. V případě, že následně kupující souhlasí s placenou opravou, bude účtována oprava dle aktuálního platného ceníku.

 

Způsob vyřízení reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího: Klenoty Jan Strašík, Vackova 107, 394 70 Kamenice nad Lipou.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

O reklamaci rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě.

Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí reklamace do dne vyřízení reklamace, nikoliv do dne vyzvednutí kupujícím. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Výše skladného je 10 Kč/den, v případě zboží nad 5 kg 20 Kč/den. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.